76 - વિરહાનલ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(રાગ હિંડોલ : તાલ દાદરા )

નહિ કંઇ ચેન પડે ક્યાંય રે, સજની ઓ !
ઘડી ઘડી પલ સ્મૃતિ ગભરાવે,
આંખ ન મિચાય નહીં જાય રે રજનીઓ !

ચિંતનથી પણ ઠારવા, કશો મળે ન ઉપાય,
સમજી ન હતી આવડી, વિરહાનલની લ્હાય !

બહુ બહુ યત્ન કરૂં, દિલને દિલાસા ધરૂં,
તદપિ ન શાંતિ મળે ક્યાંય રે, સજની ઓ !


0 comments


Leave comment