56 - પ્રભુ પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


નમું : નમું : જગત્પિતા ! નમું : નમું : નમું !
દયા કરો કે સર્વદા પદાંબુજે રમું !

આજ્ઞા પ્રમાણે દિલ મહીંના દ્રેષને દમું,
તે હું નહીં : હું તો ભવાટવી વિષે ભમું!

પાપોની સઝા થાય તે નીચે પડી ખમું :
જીતાડો જગન્નાથ ! શાંતિએ પછી શમું!

દુનિયામાં ભલે કોઇને હું દીન ના ગમું,
તમને ગમું જો તાત! તો ન કાંઇ તે સમું!

પ્રેરો ! પ્રભો ! પ્રસાદ ને રાજી થઇ જમું,
માગું નમી નમી આજ કે રસેશમાં રમું!


0 comments


Leave comment