60 - પ્રભુની પાઠશાલા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


અમે ચેલા બધા ઘેલા : પ્રભુની પાઠશાલાના !
અમે ઘેલા અને મેલા : પ્રભુની પાઠશાલાના !

અમારામાં કશો ના માલ !
અમે તો મુર્ખ ને કંગાલ !
છતાંએ બાળકો છઇએ : પ્રભુની પાઠશાલાના !

અમે ઘેલા બધા ચેલા : પ્રભુની પાઠશાલાના !
અમે મેલા અને ઘેલા : પ્રભુની પાઠશાલાના !


0 comments


Leave comment