35 - આરપાર / અરવિંદ ભટ્ટ


બાંધ્યો છે એક રસ્તો દરિયાની આરપાર
નીકળ્યો છું અમસ્તો એ રસ્તાની આરપાર

પાણીનો શું ભરોસો ? પાણી છે પારદર્શક
એ તો થીજી રહ્યું છે ડોળાની આરપાર

આવે છે એ જ ઘટના સપનામાં રોજરોજ
ગૂંથાતું એ જ સપનું ઘટનાની આરપાર

ખંડેરમાં વસુ છું ખંડેર થઈ જવું છે
નેથી છે એક બુલંદી બંદાની આરપાર

છેવટ ખરી ગઈ છે આંગળીઓ હાથથી
નીકળી શક્યા ન મણકા દોરાની આરપાર


0 comments


Leave comment