૫૬ બિચ્ચારી છોકરીનું ગીત / અરવિંદ ભટ્ટ


હું બિચ્ચારી ખોબા જેવડી, દરિયા જેવડું ગામ
મેં ભોળીએ ક્યાંક સાંભળી બંસી
મારા ગામને ગોકુળ માની લીધું
પામી નહિ અણસાર છતાં મેં
મોરપિચ્છનાં બદલામાં માખણ દઈ દીધું
નદીને ઝૂકતા ઝાડ મળે પણ મળે નહિ ઘનશ્યામ

ક્યાંક પ્હોંચતા હશે આ મોજાં
કાંઠે અમથી આવન-જાવન કરતાં કરતાં
મેં ય ફરી લીધું છે આખું ગામ
ફળીમાં ફેર-ફુદરડી ફરતાં ફરતાં
મારગ વચ્ચે પરબ મળે પણ મળે નહિ મુકામ.