60 - ગઢની ભીંતે / અરવિંદ ભટ્ટ


હાલ્યને સૈયર ગઢની ભીંતે થાપવા જઈએ છાણાં

ભીંતને ટેકે ભીંતની માફક હું ય તે ઊભી રઈશ
વરસો જૂની થઈશ છતાં આમ એવી ને એવી હઈશ
કેટલાયે રોજ – રોજ ભલેને ખરતાં રહે પાણા

કો’ક તો વટેમારગુ તારા આંગળાઓની છાપને જોશે
કો’ક દી વટેમારગુ લીલી ભાત સુકાવી જોઇને મો’શે
પછી પરગામનો કેડો ભીંતની માફક જોઇને વાશે વા’ણાં.


0 comments


Leave comment