43 - ચક્કારાણા / અરવિંદ ભટ્ટ


અટક-મટક ગાડીમાં આવ્યા લઈ વાદળની પોઠ કે ચકચક ચક્કારાણા
નાહી ધૂળમાં, ઢંઢોળ્યા કણકણનાં તરસ્યા હોઠ કે ચકચક ચક્કારાણા

ગામ વીંધીને થાક્યા-પાક્યા, ખળાવડામાં દાણાનાં ઢગલા પર પૂગ્યા
ચણને બદલે તણખલાં લઈ આવ્યા એવા ઠોઠ કે ચકચક ચક્કારાણા

નથી તૂટતું પોત કે દર્પણ નથી ફૂટતું અને ઓળખાતા નહીં પોતે
શાણા થઈને પછી ચકીબાઈ સાથે કરતા ગોઠ કે ચકચક ચક્કારાણા

ચાંચમાં લઈ રાતનો વિયોગ એકલવીર પાડવા સવાર આવ્યા
મૂકો આંગણે મગ-ચોખાથી ચીતરેલો બાજોઠ કે ચકચક ચક્કારાણા.


0 comments


Leave comment