1 - બ્હેનાં! આવો / ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ


એક આંબો મ્હોરે મ્હોરે આંગણે રે લોલ :
ઘેરગમ્ભીર ત્હેની ઘટા ઢળી રે લોલ :
બ્હેનાં! આવો રસાળ એની છાંયડી રે લોલ.

એક આસોપાલવ મ્હારી વાડીમાં રે લોલ :
ઘેરગમ્ભીર ત્હેની છટા ઢળી રે લોલ :
બ્હેનાં! આવો, હેતાળ ત્હેની છાંયડી રે લોલ.

એક વડલો ઊભો વનચોકમાં રે લોલ :
ઘેરગમ્ભીર ત્હેની જટા ઢળી રે લોલ :
બ્હેનાં! આવો, વિશાલ ત્હેની છાંયડી રે લોલ.


0 comments


Leave comment