15 - બ્હેનનાં શણગાર / ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ


કેસરી કેવડો બ્હેનને માથે,
ઉજળો મોગરો બ્હેનને હાથે ;
હજારી ગોટા, ને ગુલાબી હાર :
બ્હેનને ધરાવશું એવા શણગાર.

કેવડે કેવડે ન્હાનેરા નખ :
બ્હેનના ખમશું આછેરા ડંખ.
મોગરે મોગરે કુમળાં પાન :
બ્હેનના પામશું પુણ્યનાં દાન.

હજારી ગોટાના હજાર બાણ :
બ્હેનને દૂભવાની દેવની આણ.
ગુલાબપાંદડી ફોરે સુવાસ :
બ્હેનને હસવે એવો ઉજાસ.

ફૂલડે ફૂલડે મધની રેત :
બ્હેનને અંગ અંગ એવાં હેત.


0 comments


Leave comment