30 - વેણુ / ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ


અજબ કો વેણુ વાગી, વેણુ વાગી.

હું તો આછી નીંદરમાંથી જાગી, સખિ!
મ્હારા મનની મહેમાની માગી,
અજબ કો વેણુ વાગી, વેણુ વાગી.

હીરદોરની હિંડોલદોરી ડોલી, સખિ!
લોક લોકના કલ્લોલબોલ બોલી,
અજબ કો વેણુ વાગી, વેણુ વાગી.

ઘેરે ટહુકે અંજાયાં નેત્ર નમણાં, સખિ!
સર્યાં સહિયર! સલૂણાં મ્હારાં શમણાં:
અજબ કો વેણુ વાગી, વેણુ વાગી.

ધીમી ધીમી અમીની છલક આવી, સખિ!
મીઠી હલકે મ્હને એકલી હસાવીઃ
અજબ કો વેણુ વાગી, વેણુ વાગી.


0 comments


Leave comment