18 - સુખદુઃખ / ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ


દુઃખસુખ આવે રે તે સ્હેજો :
માજીના ચરણકમલમાં ર્‌હેજો :
દુઃખસુખ આવે રે તે સ્હેજો.

સુખડાં તરતાં રે રૂડાં છે :
દુઃખડાં પાછળ રે ઊંડાં છે :
માજીના ઊંડારૂડા સન્દેશ
દુઃખસુખ આવે રે તે સ્હેજો.

સુખડાંની શોભા રે સુલભ છે :
દુઃખડાંના હેતુ રે ગહન છે :
માજીના ગહનસુલભ આદેશ
દુઃખસુખ આવે રે તે સ્હેજો.

મા ! મુજ પ્રેમલ રે રચના છે :
મા ! તુજ સદર્થ રે ઘટના છે :
મા ! મુજ સદર્થ પ્રેમલ નિવેશ
દુઃખસુખ આવે રે તે સ્હેશું :
મા ! તુજ ચરણકમલમાં ર્‌હેશું :


0 comments


Leave comment