3 - મ્હારા પ્રાણમાં / ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ


વ્હાલાં! વિરાજો મ્હારા પ્રાણમાં રે લોલઃ
પ્રાણના પ્રકાશ છે પ્રફુલ્લ જો!
વ્હાલાં! વિરાજો મ્હારા પ્રાણમાં રે લોલ.

આશાનો જડેલો મ્હારો માંડવો રે લોલઃ
ગૂંથી સૌભાગ્ય કેરી વેલ જો!
વ્હાલાં! વિરાજો મ્હારા પ્રાણમાં રે લોલ.

આવો, પીયૂષ પાઉં ઉરનાં રે લોલઃ
નેત્ર માંહિ આંજું રૂડાં તેજ જો!
વ્હાલાં! વિરાજો મારા પ્રાણમાં રે લોલ.

પ્રેમનું ઘડાવું રૂડું પારણું રે લોલઃ
શોભાના બન્ધાવું હું હિંડોલ જો!
વ્હાલાં! વિરાજો મ્હારા પ્રાણમાં રે લોલ.

પ્રભુની કરુણાકલા શાં આવજો રે લોલઃ
હસજો કંઇ ઊંડાં ઊડાં હાસ્ય જો!
વ્હાલાં! વિરાજો મ્હારા પ્રાણમાં રે લોલ.


0 comments


Leave comment