27 - અલી કોયલડી / ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ


ઉચાં આકાશ, ઉંચી વાદળી, અલી કોયલડી !
કાંઇ ઊંચા ત્હારા રણવાસ :
મીઠડું ટહૌકજે રે અલી કોયલડી !

વાજે વસન્તની વાંસળી, અલી કોયલડી !
કાંઇ જામે રસિકના રાસ :
મીઠડું ટહૌકજે રે અલી કોયલડી !

હઇડે મ્હારે હતું ગીતડું, અલી કોયલડી !
એ તો ગાયું ત્હેં આજે અમોલ :
મીઠડું ટહૌકજે રે અલી કોયલડી !

ઉરમાં મ્હારે એક મોરલી, અલી હોયલડી !
બોલી કાલા ઘેલા ત્હેના બોલ :
મીઠડું ટહૌકજે રે અલી કોયલડી !

બોલી ઘેલા ઘેલા મદબોલ,
બોલી કાલા કાલા બ્રહ્મબોલ
મીઠડું ટહૌકજે રે અલી કોયલડી !


0 comments


Leave comment