1 - આમંત્રણ / ન્હાનાલાલ દલપતરામ


આવો, સન્તો ! આવો, સન્તો !
રસકુંજે આવો સન્તો !

રાસેશ્વરનો પદ ઝમે ઝીણાં ઝીણાં ગીત:
નિર્મલ તેજ ઉઘાડમાં પાન કરીશું નિત્ય:
વ્હાલાં ! ઝીલશું, વ્હાલાં ! ઝીલશું,
ગીતલહરે વ્હાલાં ! ઝીલશું.

સ્નેહવેલના ફાલમાં હીંચશું ઉર હરખાઇ:
પ્રિયગુણગાનફૂલો ગૂંથી ધરશું પ્રિયપદ માંહિ:
પ્રિય સંગે, પ્રિય સંગે,
આનન્દીશું પ્રિય સંગે.

પ્રેમવાડીના ઝરણમાં ગીતનીરે ન્હાઇ
રાસેશ્વરને પૂજતાં પ્રભુતા ર્‌હે પથરાઇ:
પ્રભુતામાં , પ્રભુતામાં,
જગ ભૂલશું રસપ્રભુતામાં.


2 comments

Jaydip Lila

Jaydip Lila

Jun 19, 2017 06:31:06 PM

Good

0 Like

Jaydip Lila

Jaydip Lila

Apr 28, 2017 09:48:23 PM

Superb...

0 Like


Leave comment