11 - કડવું ૧૧ મું - સર્વાત્મભાવ તેજ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ / અખેગીતા (અખો)


રાગ ધન્યાશ્રી

વળી વળી કહું છું ભક્તિ વિશેષજી, જેહ ન દેખે હરિવિના શેષજી,
પેખે સઘળા હરિના વેષજી, તે જન ન કરે કેહેનો ઉવેખજી. ૧

પૂર્વછાયા

ઉવેખ ન કરે કોયનો, આત્મા વિલસી રહ્યો,
જેહને શ્રીભાગવત ગાયે, ગીતા ઉપનિષદે જે કહ્યો. ૧

ભાઇ ભક્ત તે જે એમ જાણે, જાણીને હૃદયે ધરે;
સ્વામી માહરો રહ્યો સઘળે, અહર્નિશ ચિંતન એમ કરે. ૨

ભુવન ત્રણ્યમાં રહ્યો પૂરી, પૂરણ સ્વે પરમાતમા;
પોતે તો પીયુજી નિરંતર, પણ ભેદ દેખે ભાતમાં[ . ૩

માહરો રામ રમે છે સર્વવિષે, એમ હેતે હીસે મન;
હરિ કહે એ સાંભલે હરિ, હરિને સોંપે તન. ૪

નિત્ય રાસ નારાયણનો, દેખે તે અનંત અપાર;
જિહાં તેવો તિહાં તેહવો, નારાયણ નર નાર. ૫

ગદગદ કંઠે ગાતે થકે, રોમાંચિત હોયે ગાત્ર;
હર્ષ આંશુ બહુ હેત હૃદય, પ્રેમકેરૂં તે પાત્ર. ૬

ખાતો પીતો બોલતો, દેખતો તે સઘળે રામ;
વેંધું મન રહે તેહનું, શીથલ સંસારી કામ. ૭

નવનીત સરખું હૃદે કોમલ, કહ્યું ન જાતે હેત;
આંખમાંહે અમૃત ભરિયું, હરિભક્તિકેરૂં ક્ષેત્ર. ૮

જેમ જારે લુબધી યુવતી, તેનું મન રહે પ્રિતમપાસ;
અહર્નિશ રહે આલોચતી, ભાઇ એહવું મન હરિદાસ. ૯

કહે અખો સહુકો સુણો, હરિ લક્ષ લાગ્યો ચિંતને;
મનન તેહને માહાવનું, તે સેવે હર-ગુરુ-સંતને. ૧૦
***
શબ્દાર્થ
૧. સ્વે = પોતે
૨. ભાતમાં = નામરૂપમાં
૩. હીસે = પ્રસન્ન થાય
૪. વેંધું = વિંધાયેલું
૫. જારે = ઉપમતિમાં
૬. લુબધી = અત્યંન્ત પ્રીતિવાળી થઇ
૭.આલોચતી = જોતી
૮. ચિંતને = ચિત્તને
૯. માહાવનું = પરમાત્માનું


0 comments


Leave comment