2 - આસન લગાવ અંતરમાં / હરજીવન દાફડા


કોઈ સાધુ, ફકીરને ઓળખ,
એ પ્રથમ આ શરીરને ઓળખ

ધન વિના મોજશોખ માણે છે,
કોઈ એવા અમીરને ઓળખ

જ્યાં સ્વયંનો અવાજ પણ અટકે,
એ અહમ્ ની લકીરને ઓળખ

તું ઝવેરી જ હો ખરેખર તો,
હેમ ઓળખ, કથીરને ઓળખ

તું જ આસન લગાવ અંતરમાં,
તું જ તારા કબીરને ઓળખ.


0 comments


Leave comment