17 - અવરજવર / હરજીવન દાફડા


વેશ મળ્યો છે લઘરવઘર,
લોક જુએ છે ટગરટગર.

સંસારે શી મજા હતી,
તું શું જાણે અજરઅમર.

ખુદના ઘરની ખબર નથી,
ઉત્તર દઈએ અગર-મગર.

મનખા જેવું મહા ગરથ,
ખરચી નાખ્યું ખબર વગર.

લખ ચોરાસી જનમ કરે-,
હરજીવનમાં અવરજવર.


0 comments


Leave comment