21 - ભળીએ હવે / હરજીવન દાફડા


આવ ! અજપા જાપમાં ભળીએ હવે,
એમ આપોઆપમાં ભળીએ હવે.

આ નર્યા ઘોંઘાટમાંથી નીકળી,
ભીતરી આલાપમાં ભળીએ હવે.

ઓગળે જ્યાં આપણું ‘હોવાપણું’,
કોઈ એવા તાપમાં ભળીએ હવે.

ચલ-અચલ જેમાં સમાઈ જાય છે,
એવા અનહદ વ્યાપમાં ભળીએ હવે.

જે સકળ બ્રહ્માંડને ગજવી રહી,
ગેબની એ થાપમાં ભળીએ હવે.


0 comments


Leave comment