7 - નિહાળ સાચો સ્વભાવ મિતવા / નીરજ મહેતા


નિહાળ સાચો સ્વભાવ મિતવા
અહં પછેડી ફગાવ મિતવા

ભલે ને જર્જર છે નાવ મિતવા
વિચાર મા ! બસ, ઝુકાવ મિતવા

સ્વયંમાં ગોથું લગાવ મિતવા
મટે બધી આવજાવ મિતવા

કપોળકલ્પિત બધીય સીમા
અતિક્રમીને બતાવ મિતવા

ભ્રમણ વને-વન કર્યા પછી શું ?
અહીં જ ધૂણી ધખાવ મિતવા

(કવિલોક)


0 comments


Leave comment