40 - ઇલમ જડે છે ! / હરજીવન દાફડા


વિચાર પર્વત ઉપર ચડે છે,
ચરણ તળેટી તરફ દડે છે.

ઝળાંહળાં થઇ જવાય એવો -
ઇલમ હજી ક્યાં મને જડે છે.

તને મુખોમુખ મળી લઉં પણ,
સમજભર્યું મન સતત નડે છે.

એ ઝાડની હું તલાશમાં છું,
જે ડાળ, પાને કે નાં થડે છે.

અખંડ વાગી રહી છે ઝાલર,
અવાજ કાને તને પડે છે ?


0 comments


Leave comment