42 - આકાશનાં પંખી / હરજીવન દાફડા


નહીં આવે કદી હોઠે,
પડી ગઈ છે વ્યથા કોઠે.

અમે આકાશના પંખી,
ઘરા સાથે નહીં ગોઠે.

મથોમથ લહાવ લઇ ઘૂમ્યા,
કદી બેઠા ન બાજોઠે.

ગમે ત્યારે જવું પડશે,
ઊભો છું શ્વાસના ઓઠે.

કહું જીવન - કથા કોને ?
ફરી બેઠા એ પારોઠે.


0 comments


Leave comment