47 - અહીં નથી / હરજીવન દાફડા


પર્વત, નદી ને જંગલો, વહેતા ઝરણ અહીં નથી,
પહેલાં હતું એ ખુશનુમા વાતાવરણ અહીં નથી.

ખૂંખાર ડાઘિયા અમે બાંધી દીધા છે બારણે,
જોતાં જ હેત ઊપજે એવા હરણ અહીં નથી.

પોતાના ભારથી બધા બેવડ વળી ગયેલ છે,
બોજો ઉઠાવે અન્યનો એવા ચરણ અહીં નથી.

પાડ્યા છે જાત - જાતના વર્ણો અમોએ વિશ્વમાં,
જેમાં હો માત્ર માનવી એવું વરણ અહીં નથી.

ઉત્પાતિયા શહેરનો ખૂણેખૂણો ફરી વળ્યા,
પળભર નિરાંત સાંપડે એવું શરણ અહીં નથી.


0 comments


Leave comment