50 - કોઠે પડી ગયું છે / હરજીવન દાફડા


ખુલ્લું આ કેદખાનું કોઠે પડી ગયું છે,
સાંકળ પહેરવાનું કોઠે પડી ગયું છે.

એકેય હાથ સામો પ્રતિકાર ક્યાં કરે છે ?
આઘાત ઝીલવાનું કોઠે પડી ગયું છે.

કરપીણ કોઈ ઘટના મન પર નથી છપાતી,
અખબાર વાંચવાનું કોઠે પડી ગયું છે.

ખટકે છે એ કણાને કાઢે છે કોણ યારો ?
આંખોને ચોળવાનું કોઠે પડી ગયું છે.

એકાદ વેંત આગળ ચાલી નથી શકાતું,
રસ્તાઓ દોરવાનું કોઠે પડી ગયું છે.


0 comments


Leave comment