24 - હાથ છુટ્ટો રાખવાથી એટલું સાબિત થયું / નીરજ મહેતા


હાથ છુટ્ટો રાખવાથી એટલું સાબિત થયું
હા, મળે છે આપવાથી એટલું સાબિત થયું

સાવ બરછટ મારા ચહેરામાં, બીજો ચહેરોય છે
તારી સાથે ચાલવાથી એટલું સાબિત થયું

સુખ પ્રખર સૂરજ બન્યું ‘ને જીવ સૂકાતો ગયો
ફેર પડશે નૈં દવાથી- એટલું સાબિત થયું

ક્યાંક શ્રદ્ધા પણ હશે ઘરના કોઇ ખૂણે હજુ
બારણા પર શ્રી-સવાથી એટલું સાબિત થયું

દૃશ્ય ગોરંભાય, રણમાં માવઠાની છે વકી
આંખની આબોહવાથી એટલું સાબિત થયું

દૂર ભાગો જેમ આવે એમ એ સામે ફરી
ઈન્દ્રિયોને નાથવાથી એટલું સાબિત થયું

(વિ-વિદ્યાનગર)


0 comments


Leave comment