7 - હું મને ઓળખી ગઈ / લક્ષ્મી ડોબરિયા


તમને મળ્યા પછી હું મને ઓળખી ગઈ.
ને, આયનાની જૂઠી ચમક ઓસરી ગઈ.

અજવાસનો ઉપાય તો, આ હાથમાં હતો,
છોડ્યો જરા અહમ તો, સમજ વિસ્તરી ગઈ.

ઊંચા થવાની રીત આ, સૌથી સવાઈ છે,
ફળ આવતાં જ ડાળખી સ્હેજે નમી ગઈ.

એક વાત કે વિચારના પડઘારૂપે જુઓ,
આ રાત પણ સવાર થઈને ઊગી ગઈ.

એકાંતનો તો એમ અહીં દબદબો વધ્યો,
ખાલી ક્ષણોની ઓથે ગઝલ અવતરી ગઈ. 


0 comments


Leave comment