8 - કાગળ ઉપર / લક્ષ્મી ડોબરિયા


વાદ ને સંવાદની ચર્ચા કરું કાગળ ઉપર,
જીવ બળતો હોય ને ત્યારે ઠરું કાગળ ઉપર.

હું છુપાવું છું ઉદાસીની હકીકત, ને પછી-
સાવ સાચું એક કારણ ચીતરું કાગળ ઉપર.

ના દવાઓ કે દુઆઓની અસર થઈ એટલે,
ઘાવ ભરવા શબ્દ અકસીર નોતરું કાગળ ઉપર.

વારસો આપી જવાની છે પ્રથા એ કારણે,
દર્દના આકાર ઝીણાં કોતરું કાગળ ઉપર.

સાવ લીલા પાનથી ભીના થશે એ બીકથી,
પાનખર કોરી લઈને પાથરું કાગળ ઉપર.

આ ત્વચાના સાત પડ વીંધીને દિલનું દર્દ પણ,
થઈ વિવશ ને, ઊતાર્યું છે સોંસરું કાગળ ઉપર.

સુખ અને સગવડના નામે ઝંઝવાં પીધાં પછી,
રોજ ઊગું-આથમું, જીવું-મરું કાગળ ઉપર. 


0 comments


Leave comment