68 - હોત તો / હરજીવન દાફડા


જ્યોતથી ઝળહળ થવાતું હોત તો ?
ઘોર અંધારું ખમાતું હોત તો ?

વસ્ત્ર મારા ખૂબ ભીંસે છે મને,
સહેજ અમથું સળવળાતું હોત તો ?

ઓળખી લીધું હતું આખું જગત,
ઘર બરાબર ઓળખાતું હોત તો ?

કોઈનો પોકાર ભીતરમાં પડે,
કાનને એ સંભળાતું હોત તો ?

આપમેળે મન કદમ ભરતું નથી,
કોઈનાથી દોરવાતું હોત તો ?


0 comments


Leave comment