16 - ધ્યાનમાં જ છે / લક્ષ્મી ડોબરિયાસંવાદમાં જે વાદ છે, એ ધ્યાનમાં જ છે,
આ વાતે પણ વિવાદ છે, એ ધ્યાનમાં જ છે.

ફૂલોએ ક્યાં સુગંધનો દાવો કર્યો કદી ?
પણ... વાયરાની દાદ છે, એ ધ્યાનમાં જ છે.

એકાદ ખૂણો ઘરનો બધું જ સાચવે છતાં,
પાછોતરો વિષાદ છે, એ ધ્યાનમાં જ છે.

પડઘો પડે કે ના પડે એ વાત ગૌણ છે,
ભીતરનો આર્તનાદ છે, એ ધ્યાનમાં જ છે.

જો ધ્યાન બ્હાર હોત તો ચિંતા ય થાત પણ,
ફરિયાદ છે ને યાદ છે, એ ધ્યાનમાં જ છે.


0 comments


Leave comment