5 - નાગરી નાતમાં નિર્ધન સરજિયાં / નરસિંહ મહેતા


રાગ કેદારો

‘નાગરી નાતમાં નિર્ધન સરજિયાં, તમ વિના, કૃષ્ણજી ! કેને કહીએ ?
પુત્રીએ પત્ર સીમંતનું મોકલ્યું, કહોને, નારાયણા ! કેમ કરીએ ? ૧

દીન વચને કરી, નયણે આંસુ ભરી : નિર્ધન તાત પર નથી રે લેણું,
આવે અવસરે અવસર નહીં સાચવો, તો સાસરિયાંમાં થાશે મહેણું.’ ૨

કાજ કોને ભજ્યે થાય, ધરણીધરા ? મારે નવવિધિ તું, એક રાજ,
આવ્યું સીમંત જાવું છે, જદુપતિ ! કાજ તારું ને તુંને છે લાજે.’ ૩

સંગે વેરાગી વૈષ્ણવ તણી મંડળી, ગાય ગોવિંદ-ગુણ દિવસ-રાત,
મામેરું કરવાને મહેતાજી ચાલિયા, તાલ, મૃદંગ ને ચંગ સાથ. ૪

આવ્યો, વહેવાઈએ દીઠો નરસૈંયાને, તહીં ઘરમાં જઈ કીધી વાત :
‘વહુજી ! વધામણી : આવી પહેરામણી, તાળ વયે ઊભો આંગણ તાત.’ ૫

આવી ઊભી રહી : તાત ! ત્રેવડ નહીં, શીદ આવ્યા તમો હાંસુ થાવા ?
લોક નિંદા કરે, પડોશ જોવા મળે, તાળ વાઓ, વળી ગીત ગાવાં !’ ૬

‘દુઃખ મ કર દીકરી ! ગાઓ ગોવિંદ હરિ, વસ્ત્ર પૂરશે, જો, વૈકુંઠરાય,
ચીર છાયલ ઘણાં, વસ્ત્ર વિધવિધ તણાં, છાબ ઠાલી ધરો મંડપ માંહ્ય. ૭

પહેરે વહેવાઈ, જમાઈ ને દીકરી, તેહ જોશે સર્વે નાગરી નાત,
નરસૈંયાઓ સ્વામી સુખદાતા ઘણું : પુત્રીની વાધશે સબળ ખ્યાત.’ ૮


0 comments


Leave comment