68 - મળી એક વસ્તુ મને બારમાસી / નીરજ મહેતા


મળી એક વસ્તુ મને બારમાસી
ઉદાસી,ઉદાસી,ઉદાસી,ઉદાસી

ઝરૂખો રડે છે અઢેલીને ભીંતે
અકળ મૌન લઇને ફરે છે અગાસી

નકામી હવે છેડછાડો તજી દો
દરદ આ વકરશે તપાસી-તપાસી

તમારા તરફ જાય પથરાળ રસ્તો
ઉપરથી ચરણમાં ઊગી છે કપાસી

ઘટીયંત્રના રેત-દરિયા વચોવચ
સરે ધીરગંભીર ક્ષણનો ખલાસી

(વિ-વિદ્યાનગર)


0 comments


Leave comment