71 - કબીર હોય છે / હરજીવન દાફડા


આધાર જેનો હાથની લકીર હોય છે,
એના સીનામાં ક્યાં કદી ખમીર હોય છે !

ઘૂસી ગયેલ હોય છે હેવાન ભીતરે,
દેખાવમાં મનુષ્યનું શરીર હોય છે.

પહેલાં તો એક માનવી રૂપે જ હોય છે,
માણસ પછી જ રંક કે અમીર હોય છે.

જીવથી ઉખેડવા પડે મમતનાં ચોપડાં,
લીલો લિબાસ માત્ર ક્યાં ફકીર હોય છે !

જન્મો ગયા છતાંય ક્યાં ખબર પડી મને,
કે મારી આસપાસમાં કબીર હોય છે.


0 comments


Leave comment