73 - શ્વાસ લીધો / હરજીવન દાફડા


હવામાંથી હળવે રહી શ્વાસ લીધો,
ઉછીનો સતત એમ વિશ્વાસ લીધો.

અડાબીડ અંધાર વેઠી લીધો પણ,
લગીરે ન ગજવેથી અજવાસ લીધો.

નથી કોઈ પણ આંગળી ક્યાંય દાઝી,
તમે યાર કેવી રીતે રાસ લીધો !

સદાયે રખડતા રહ્યા શેરીઓમાં,
ઘરે આવવાનો ન અવકાશ લીધો.

હજી ઘર વિચારોમાં ઘૂમી રહ્યું છે,
તમે પણ ભલા કેવો સંન્યાસ લીધો !


0 comments


Leave comment