79 - કાંઈ પણ કહેવું નથી / હરજીવન દાફડા


જાગરણની રાત અંગે કાંઈ પણ કહેવું નથી,
ઊંઘના ઉત્પાત અંગે કાંઈ પણ કહેવું નથી.

યુદ્ધના અંતે મળેલી જીતનો આનંદ છે,
ઘાટ - પ્રત્યાઘાત અંગે કાંઈ પણ કહેવું નથી.

ચોતરફ સઘળું સલામત જોઇને હરખાઉં છું,
બાકી ઝંઝાવાત અંગે કાંઈ પણ કહેવું નથી.

માનવીને માનવી રૂપે જ સ્વીકારું છું હું,
એની બીજી જાત અંગે કાંઈ પણ કહેવું નથી.

આવડ્યું એવું કર્યું વર્ણન ગઝલના રૂપમાં,
એની મોઘમ વાત અંગે કાંઈ પણ કહેવું નથી.


0 comments


Leave comment