26 - જાગવાનું / લક્ષ્મી ડોબરિયા


તેજના અણસાર માટે જાગવાનું,
ને તમસ પર વાર માટે જાગવાનું.

મૌનના સંચાર માટે જાગવાનું,
વાતના વહેવાર માટે જાગવાનું.

આપવાના હોય નહિ ઓળખના પત્રો,
ભીતરી વિસ્તાર માટે જાગવાનું.

શાખ તો મોસમ મુજબ ફૂટી ય જાશે,
મૂળના આધાર માટે જાગવાનું.

ઘાવ આપીને સમય ઊંઘી જશે પણ,
આપણે ઉપચાર માટે જાગવાનું.

સ્મિત, આંસુ પણ ફરજનો ભાગ હો ત્યાં,
જીવના શણગાર માટે જાગવાનું.

ધ્યાન ચૂકથી પગ પસારે નહિ એ જોવા,
છીછરા ‘હું-કાર’ માટે જાગવાનું. 


0 comments


Leave comment