36 - હોય નહિ/ લક્ષ્મી ડોબરિયા


ધ્યાનમાં કંઈ રાખવાનું હોય નહિ,
ધ્યાનથી બસ ચૂકવાનું હોય નહિ.

મોણ નાંખી જાપવાનું હોય નહિ,
સ્વપ્નને શણગારવાનું હોય નહિ.

તર્ક હાવી થાય જ્યાં તથ્યો ઉપર,
ત્યાં પછી કાજી થવાનું હોય નહિ.

હાથતાળી આપી ને બોલ્યો સમય,
કોઈની પાછળ જવાનું હોય નહિ.

પાઠ ઝરણાંએ સહજ આ શીખવ્યો,
મન મુજબ મન વાળવાનું હોય નહિ.

એક સાંધો, તેર તૂટે તો ય પણ,
હાથ જોડી બેસવાનું હોય નહિ.

ભાત નોખી પાડવાની લ્હાયમાં,
રોજ દર્પણ માંજવાનું હોય નહિ.0 comments


Leave comment