38 - દાવ લઈ લીધો / લક્ષ્મી ડોબરિયા


આમ અંતે મેં દાવ લઈ લીધો,
એક જણનો અભાવ લઈ લીધો.

એ ખુશી પર લગામ રાખે છે,
એટલે બસ, તનાવ લઈ લીધો.

એમણે ‘આવજો’ કહ્યું, ત્યાં તો-
સાંજનો મેં સ્વભાવ લઈ લીધો.

એક ટહૂકાને ડાળ પર મૂકી,
પાનખરનો પ્રભાવ લઈ લીધો.

જે હતો, આંખમાં ને હૈયામાં,
શબ્દમાં એ લગાવ લઈ લીધો. 


0 comments


Leave comment