60 - મળે... એ શક્ય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા


અહિ બંધ દરવાજા મળે એ શક્ય છે,
આગળ જવા રસ્તા મળે એ શક્ય છે.

જાગે ભલેને પાછલી રાતોમાં તું,
એ રીતે અજવાળા મળે એ શક્ય છે.

ડૂબી જવાનો ડર સલામત રાખ તો,
રંગીન પરપોટા મળે એ શક્ય છે.

કાચી સમજને પાંખ ફૂટે ને પછી,
ના આભ કે માળા મળે એ શક્ય છે.

એકાદ અફવા સ્હેજ ફરવા નીકળે,
ઘી હોમવા ટોળાં મળે એ શક્ય છે.

મારી ગઝલમાં તું મને શોધે છે પણ,
તારા જ અણસારા મળે એ શક્ય છે.


0 comments


Leave comment