63 - કાયમ હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા


ભાર ખાલી ક્ષણનો કાયમ હોય છે.
કાં પછી, સમજણનો કાયમ હોય છે.

ટાઢ, તડકો, ઝાંઝવાં ને થોરથી,
દબદબો તો રણનો કાયમ હોય છે.

કોરું મન, તરસ્યા નયન, વહેતો સમય,
પ્રશ્ન બસ, એ ત્રણનો કાયમ હોય છે.

ચાસ પાડે આ સમય ચહેરા પર,
વાંક એ દર્પણનો કાયમ હોય છે.

સાવ સાચી વાત કરવી હોય, પણ,
ડર મને આ ‘પણ’ કાયમ હોય છે.


0 comments


Leave comment