૫૭ - સાંજના / શોભિત દેસાઈ


ઓસસમ તાજા વિચારો ગડગડયા છે સાંજના,
વ્યક્ત થાવું’તું ઉદયકાળે, રડ્યા છે સાંજના.

કમનસીબી તો જુઓ કે સૂર્યમુખીને અમે,
શોધવા નીકળ્યા સવારે તે જડ્યાં છે સાંજના.

આ જતી વેળાનો વૈભવ આજ તો કૈં ઓર છે !
આજ આકાશે અજબ રંગો ચડ્યા છે સાંજના !

શ્રમ કરી થાક્યું તિમિર પોરો પરોઢે ખાય છે,
ને હજુ તો સીમમાં તડકા પડ્યા છે સાંજના.

છેવટે મન થઈ ગયું માહેર ગણવામાં બધું,
અમને જીવનનાં પલાખાં આવડ્યાં છે સાંજના.0 comments


Leave comment