૬૧ - બે ત્રિપદીઓ / શોભિત દેસાઈ


રાતે જે લૂખો તાપ લાગે છે,
ઉષ્ણ, તકસીરવાર સૂરજનાં
આંગળાઓની છાપ લાગે છે.

આખેઆખો કૂવો ઉલેચી નાંખ,
તર્જની પર ઝીલાતા મોતીના
ભાવ હમણાં વધ્યા છે, વેચી નાંખ.0 comments


Leave comment