84 - વાત પર / લક્ષ્મી ડોબરિયા


નાની અમથી વાત પર,
જાય છે સૌ જાત પર.

રહે અધૂરું સ્વપ્ન તો,
વાંક આવે રાત પર.

આ સમય લીલા કરે,
ઘાત-પ્રત્યાઘાત પર.

જીતની સંભાવના,
હોય છે સૌ મ્હાત પર.

ધારણાં જન્મે-મરે,
થઈ ગયું કે થાત પર.

બોલવા દે મૌન ને,
ભીતરી જઝબાત પર.

અંત ગમતો થઈ જશે,
ધ્યાન દે શરૂઆત પર.0 comments


Leave comment