88 - ઉપચાર છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા


ઝૂકવા મન એટલે તૈયાર છે !
ઝીલવાનો ક્યાં પછી પડકાર છે ?

બે-ઘડી મળવાનો બસ વહેવાર છે,
ફૂલ-ઝાકળના અલગ સંસ્કાર છે.

દઈ દીધાની નોંધ એ રાખે નહીં,
આ હૃદય તો એવું શાહુકાર છે.

હું મને એની નજરથી જોઉં છું,
એ રીતે મારો થયો વિસ્તાર છે.

પ્રશ્નને ક્યારેય, અવગણતી નથી,
એટલે તો જિંદગી કસદાર છે.

ભલભલાની આંખ આંજી નાખતા,
ઝાંઝવાં પણ કેવાં પાણીદાર છે.

આ ગઝલ અંગે વધારે શું કહું ?
દયાન, પૂજા, આરતી, ઉપચાર છે.0 comments


Leave comment