97 - પ્રશ્નો પાર ઉતારે છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા


અંતર થોડું એ રાખે છે,
એથી અંગત બહુ લાગે છે.

ઉત્તર તો સામે કાંઠે છે,
આ પ્રશ્નો પાર ઉતારે છે.

જોઈ શકું છું હું ય હકીકત,
સપનાઓ એમ જગાડે છે.

આ હાથ જરા મેં આપ્યો’તો,
બસ એ ક્ષણ મારા નામે છે.

દુષ્કાળ પડ્યો છે ટહુકાનો,
વૃક્ષો ફોટામાં ફાલે છે.

કોઈનું હોવું એવું છે,
હળવેથી જીવ મઠારે છે.

પ્યાસ ટકી છે એક જ આશે,
ખાલી વાદળ ક્યાં ગાજે છે. 0 comments


Leave comment