102 - હવે પછી ગીત સંગ્રહ / લક્ષ્મી ડોબરિયા


રોજ અહીં એવી રીતે આ ચાક ઉપર ચડવાનું
મારું સરનામું પણ મારે, રોજ મને પૂછવાનું!

સૂરજ સાખે અંગ મરોડે પ્રશ્નો તાજા-માજા
ઉત્તર અડકો-દડકો રમવા થઈ ગ્યા આઘા-પાછા
મેઘધનુષી મ્હોરાં પ્હેરી દર્પણને છળવાનું
રોજ અહીં એવી રીતે આ ચાક ઉપર ચડવાનું !

તર્ક અને તથ્યોના પગલે, ચાલ સમયની નાણી
ઓટ અને ભરતીની રંગત સમભાવે મેં માણી
વાતથી પહેલાં મૌનનું અહિયા પોત ઝીણું વણવાનું
રોજ અહીં એવી રીતે આ ચાક ઉપર ચડવાનું !

ખાલીપો ખખડે નહિ એથી, શબ્દોને મેં સાધ્યા
એમ કરીને એકલતાના પાસા અવળા પડ્યા
આજનાં વરતારાથી કાલે, ઘાટ નવા ઘડવાનું
રોજ અહીં એવી રીતે આ ચાક ઉપર ચડવાનું !
0 comments


Leave comment