24 - જો ને – ગીત / નયન દેસાઈ


સરસ્વતીનું સ્મરણ કરીને કરમાં લીધી લેખણ જો ને;
અડધા હાથે લકવો નયનભાઈ, અડધા હાથે ઝણઝણ જો ને !

કાગળ ઉપર હાથનો પંજો ચિતર્યો છાનોમાનો જો ને;
નામ અમારું એવું પાડ્યું : નહીં માતર કે કાનો જો ને !
સડી ગયેલાં શ્વાસો વચ્ચે આવે-જાય અભરખા જોને;
લાશ બળે કે લાઈટર સળગે : બંને દૃશ્યો સરખા જોને !

ફૂટી ગયેલા કાચનું ક્યાંથી થાય નયનભાઈ ઝરણ જો ને ?
અડધા હાથે લકવો નયનભાઈ, અડધા હાથે ઝણઝણ જો ને !

અમે કાચની પૂતળીને પહેરાવ્યા એવા વાઘા જોને;
સાવ અજાણ્યા થઈને ફરીએ અમે પંડથી આઘા જોને !
અમે નથી ને નામ અમારે આવે રોજ ચબરખી જોને;
હૈયું તૂટી પડે કે જમ્બો બન્ને ઘટના સરખી જોને !

અમે નયનભાઈ ફાટી ગયેલા પાના પરનું સાંધણ જોને !
અડધા હાથે લકવો નયનભાઈ, અડધા હાથે ઝણઝણ જો ને !

હવે આંખ પર નીંદરને બદલે સળગાવ્યો લાવા જોને !
છબી બનેલી મા ક્યાંથી બોલાવે ઘોઘર બાવા જોને ?
જીવતર ગંગાના પૂરથી ઘેરાઈ ગયેલું પટના જોને !
સાંજ ડૂબે કે ટાઈટેનિક, એ બંને કેવળ ઘટના જોને !

મળીએ શ્વાસે શ્વાસે નયનભાઈ, છૂટા પડીએ ક્ષણક્ષણ જો ને !
અડધા હાથે લકવો નયનભાઈ, અડધા હાથે ઝણઝણ જો ને !0 comments


Leave comment