35 - પદ - ૩૫ - જગતની સત્યતા / દયારામ


જો ભવ જૂઠો નિસમ્દેહજી, તો આ જૂઠો ઠરીયો દેહજી;
તદા દેહની કૃતિ પણ જૂઠીજી, સાધન જૂઠે ગયું ફળ ઉઠીજી. ૧

વિના શરીર ન હોય જ્ઞાનજી, તે જૂઠે શોઇ મોક્ષ મહાનજી;
પ્રાપ્તિ સ્વપ્નમાં થઈ હોય ગર્થજી, જાગે ના સરે તેથી અર્થજી. ૨

નિજ અર્થ સાચો સરે જે થકી, મળે પદ મહા મોહોટું.
તે તણું હેતુ શરીર સુંદર, ક્યમ કહીયે ખોટું? ૩

હરિ વસ્તુમાં મમતાપણું, તેટલું મિથ્યાજાણ;
વસ્તુનો નાશ નથી કદા તુંસત્ય કરી પરમાણ, ૪

જે વસ્તુ પોતાની લહી, તે નાશ પામે રોય,
માહારાપણું મિથ્યા ઠર્યું, વસ્તુ તો જ્યહાં ત્યહાં હોય. ૫

જગતનું ભગવાનમાં સૂક્ષ્મ બીજરૂપે અસ્તિત્વ

તું કહેશ પરિણામ મૃષા, તે મંદ તાહરી મત્ય;
સંસાર સૂક્ષ્મબીજ રૂપે, સદા હરિમાં સત્ય. ૬

જ્યમ વૃષા વીતે અભ્ર અંતરધ્યાન હોય સહુ જોય;
ક્યહું હતો નહિ તો સ્મય આવી કોણ વરસ્યું તોય. ૭

ભવલીલા છે ભગવંતની, સંશય ન ભગવદ્ સ્વરૂપ;
છે કારાણ સાચું દયાપ્રીતમ કાર્ય પણ તદ્રૂપ. ૮


0 comments


Leave comment