72 - ૧૪ એપ્રિલ / મીરાં યાજ્ઞિકની ડાયરી / બિન્દુ ભટ્ટ


વર્ષોની ઈચ્છા આજે પૂરી થઈ. મમ્મી પાસે કમરથી થોડા ઉપર, છૂટા રાખી શકાય એમ વાળ કપાવ્યા. જોઇને કામવાળી મોટીબહેન કહે, ‘ચેવો રૂપાળો સરસતી જેવો સોટલો હતો... હાચું સે બા ! નો હોય ઈ વધારવા કંઈક વાનાં કરે અને હોય ઈ આ બેબ્બાની જેમ કપાવી નાંખે !’


0 comments


Leave comment