41 - ક્ષણ જીવું બે-ચાર તમે એ કોને પૂછશો ? / ઉર્વીશ વસાવડા


ક્ષણ જીવું બે-ચાર તમે એ કોને પૂછશો ?
કે જીવું દસ-બાર તમે એ કોને પૂછશો ?

વાત થઈ શકે અહીં કેવળ દર્પણની હારે,
બાકીનો વ્યવહાર તમે એ કોને પૂછશો ?

કાળ નદીનો આ કાંઠો તો ઉજ્જડ ભાસે,
શું છે સામે પાર તમે એ કોને પૂછશો ?

જળ થળ વચ્ચે ભેદ રહી ગયો છે આભાસી,
કાંઠાનો  વિસ્તાર  તમે  એ  કોને પૂછશો ?

કેદ થઈ ગયા મ્હેલ બનાવીને ખુદ એમાં,
ક્યાં છે એનું દ્વાર તમે એ કોને પૂછશો ?


0 comments


Leave comment