56 - કાળના સૂના તટે / ઉર્વીશ વસાવડા


કાળના સૂના તટે,
કો અકથ ઘટના ઘટે.

છે પડળ દ્રષ્ટિ ઉપર,
લાખ પડદા છો હટે.

ખેપ  માટી કેટલી ?
આ વસુધા ના પટે.

આ વ્યથા દીધી જેણે,
કેમ  એનાથી  મટે ?

નાદ છે એનો જ તું,
નામ તું  જેનું  રટે.


0 comments


Leave comment