61 - રૂપાંતર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા


ઉપાડી સાઠીના વયની ગઠરી, ગામ તરફ
વધું ધીરેધીરે વતનપથે આગળ તદા
લહું : આજુબાજુ તરુ વિરલ, પાકાં ઘર દિસે
ધસ્યાં આગે, પાછાં ખસી બહુ ગયાં ખેતર પણે !
નદીથી વારિનું મખમલ સર્યું, બાવળતણી
કપાઈ ઝાડી ઘેઘૂર, કિચૂડતી વાડી પરથી
હટાવી દોહાને ભખભખ હસે ચક્ર સઘળે !

નિહાળું ત્યાં ઊભો વડ સઘન, લાંબી શત ભુજા
કરીને નિમંત્રે, હજીય ઝૂલતી ડાળ નીચલી
છલાંગુ છોરૂ થૈ નવ વરસનું ? અન્ય સવળી
રહે ધૂળ ભાર્યા ગતિલ પગલાં ? શી કલબલી
રહી છાયા ? આખો વડ હલબલે-વાનર લીલા !
ખરે નીચે ટેટા ‘ટપટપ’ થતા કૈં ઉપરથી ?
ખસે ભેળો બોજો કંઈક દસકાનો શરીરથી !


0 comments


Leave comment